Syarat Penggunaan


Terakhir Diubah Suai: 1 Januari 2019


Perihalan Perkhidmatan dan Penerimaan Syarat Penggunaan


Selamat datang ke laman web www.bible.is("Laman") yang dikendalikan oleh Hosanna/Faith Comes By Hearing (“FCBH”, “kami” atau “kami”). Perkhidmatan yang disediakan di Laman ini termasuk kandungan Alkitab dan bahan rujukan yang berkaitan, dan sebarang ciri, kandungan atau aplikasi lain yang ditawarkan dari semasa ke semasa oleh FCBH berkaitan dengan Laman ini (secara kolektif "Perkhidmatan").


Dengan melawati Tapak dan/atau mana-mana aplikasi mudah alih (bersama-sama “Bible.is”) atau menggunakan Perkhidmatan, sama ada sebagai tetamu atau pengguna berdaftar, anda menerima dan bersetuju menerima Terma ini, termasuk sebarang pengubahsuaian masa hadapan, dan mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang berkenaan.


Sila baca perjanjian ini, serta Dasar Privasi dengan teliti. Semua maklumat yang dikumpul oleh FCBH pada atau melalui Bible.is adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Dengan melawati Tapak atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan semua tindakan yang diambil oleh FCBH berkenaan dengan maklumat anda yang mematuhi Dasar Privasi.


FCBH boleh mengubah suai Terma ini dari semasa ke semasa, mengikut budi bicara mutlaknya. Sebarang perubahan adalah berkuat kuasa apabila disiarkan di Laman. Penggunaan berterusan Tapak atau Perkhidmatan anda berikutan sebarang pengubahsuaian sedemikian membentuk penerimaan dan persetujuan anda kepada Terma seperti yang diubah suai.


FCBH berhak untuk menukar atau berhenti menawarkan Bible.is atau mana-mana bahagian, bahagian atau fungsi tanpa notis. FCBH tidak akan bertanggungjawab jika atas sebarang sebab semua atau mana-mana bahagian Bible.is tidak tersedia pada bila-bila masa.


Hak harta Intelek


Bible.is dan kandungan, ciri dan fungsinya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perisian, teks, imej, audio, video, dan reka bentuk, pemilihan dan susunan yang sama) (secara kolektif "Kandungan"), dimiliki oleh FCBH, pemberi lesennya atau pembekal lain bahan tersebut dan dilindungi oleh Amerika Syarikat dan hak cipta antarabangsa, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan dan undang-undang harta intelek atau hak proprietari lain.


Nama dan logo Bible.is dan FCBH, semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan berkaitan adalah tanda dagangan dan/atau hak cipta FCBH. Semua nama, logo, nama produk dan perkhidmatan, reka bentuk dan slogan lain di Bible.is adalah tanda dagangan pemilik masing-masing.


Kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas dalam Syarat ini atau sebaliknya diberikan secara bertulis kepada anda secara bertulis oleh FCBH, tiada hak (sama ada secara tersirat, estoppel atau sebaliknya) dalam atau terhadap Kandungan diberikan kepada anda. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda adalah terpelihara oleh FCBH.


Penggunaan yang dibenarkan


FCBH membenarkan anda menggunakan Bible.is menurut Terma ini untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Kecuali seperti yang diperuntukkan dalam Syarat ini, anda tidak boleh menyalin, memuat turun, menstrim, menangkap, mengeluarkan semula, menduplikasi, mengarkib, memuat naik, mengubah suai, menterjemah, menerbitkan, menyiarkan, menghantar, menghantar semula, mengedar, melaksanakan, memaparkan, menjual atau sebaliknya menggunakan mana-mana Kandungan muncul di Laman.


Tertakluk kepada pematuhan ketat anda dengan Terma ini, anda boleh:


Gunakan Perkhidmatan Bible.is untuk memuat turun, membaca, mendengar atau melihat Kandungan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial, mengikut fungsi yang telah ditetapkan sahaja;

Gunakan perkhidmatan untuk membuat nota peribadi atau mengambil bahagian dalam kawasan komuniti Bible.is.

Anda tidak akan:


Gunakan Bible.is dalam apa jua cara yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan persekutuan, negeri, tempatan atau antarabangsa;

melanggar hak orang lain termasuk paten, tanda dagangan, tanda dagangan, rahsia dagangan, hak cipta, privasi, publisiti atau hak proprietari lain;

menyiarkan, memuat naik atau sebaliknya menghantar atau memaut ke Kandungan apa-apa yang menyalahi undang-undang; mengancam; berbahaya; kesat; benci; diskriminasi; lucah atau termasuk kebogelan; lucah; kasar; menyerang; mengganggu; ganas berlebihan; berliku-liku; memfitnah; memfitnah; palsu atau mengelirukan; atau invasif paten, hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan, kontrak, privasi, publisiti atau hak lain orang lain;

mengganggu atau mencederakan orang lain;

mengeksploitasi atau membahayakan kanak-kanak bawah umur;

menyamar atau cuba menyamar sebagai mana-mana orang atau entiti;

melumpuhkan, membebankan, merosakkan, atau merosakkan Bible.is atau mengganggu penggunaan orang lain;

memperkenalkan sebarang virus, kuda Trojan, cacing, bom logik, atau bahan lain yang berniat jahat atau berbahaya dari segi teknologi;

cuba mendapatkan akses tanpa kebenaran kepada, mengganggu, merosakkan, atau mengganggu mana-mana bahagian Bible.is atau mana-mana pelayan, komputer, atau pangkalan data yang disambungkan ke Bible.is;

menyerang Bible.is melalui serangan penafian perkhidmatan atau serangan penafian perkhidmatan yang diedarkan;

terlibat dalam sebarang kelakuan lain yang, seperti yang ditentukan oleh FCBH, boleh membahayakan FCBH atau pengguna Bible.is atau mendedahkan mereka kepada liabiliti;

sebaliknya cuba untuk mengganggu kerja Bible.is yang betul; atau

cuba, memudahkan atau menggalakkan orang lain melakukan mana-mana tindakan di atas.

Kebergantungan Anda pada Maklumat dan Terjemahan


Maklumat yang dibentangkan pada atau melalui Bible.is disediakan semata-mata untuk tujuan maklumat am. FCBH tidak menjamin ketepatan, kesempurnaan atau kegunaan mana-mana maklumat ini. Sebarang pergantungan yang anda letakkan pada maklumat tersebut adalah atas risiko anda sendiri. Terjemahan Bible yang terdapat di Bible.is disediakan oleh pemberi lesen FCBH dan FCBH tidak mewakili atau menjamin ketepatan terjemahan tersebut.


Pautan Pihak Ketiga


Perkhidmatan mungkin mengandungi pautan ke tapak dan pop timbul lain dan sumber serupa yang disediakan oleh pihak ketiga. Pautan dan sumber ini disediakan untuk kemudahan anda sahaja. FCBH tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan tapak atau sumber tersebut, dan tidak bertanggungjawab ke atasnya atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang mungkin timbul daripada penggunaannya oleh anda. Apabila anda menggunakan pautan dan sumber tersebut, anda melakukannya atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada terma dan syarat penggunaan untuk tapak web tersebut. FCBH tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk kandungan atau ketepatan mana-mana bahan yang disediakan oleh mana-mana pihak ketiga. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan kelulusan atau pengesahan oleh FCBH terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga.


Penafian Waranti


PENGGUNAAN BIBLE.IS ANDA, KANDUNGANNYA DAN SEBARANG FUNGSI, PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI BIBLE.IS ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI, YANG SEMUANYA DISEDIAKAN ATAS ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", TANPA SEBARANG WARANTI BAIK, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT. BAIK FCBH MAUPUN MANA-MANA ORANG YANG BERKAITAN DENGAN FCBH MEMBUAT SEBARANG WARANTI ATAU PERWAKILAN MENGENAI KESEMPATAN, KESELAMATAN, KEBOLEHPERCAYAAN, KUALITI, KETEPATAN ATAU KESEDIAAN BIBLE.IS. TANPA MENGHADKAN PERKARA DI ATAS, BAIK FCBH, MAUPUN SESIAPA YANG BERKAITAN DENGAN FCBH, MEWAKILI ATAU MENJAMIN BAHAWA BIBLE.IS ATAU SEBARANG KANDUNGAN FUNGSI ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU BARANGAN YANG DIPEROLEHI MELALUI BIBLE. AKAN DIPERCAYAI, DIPERCAYAI, DISAHKAN, TIDAK DIPERCAYAI. BETULKAN, BIBLE.IS ITU ATAU SERVER YANG MEMBUATNYA TERSEDIA ADALAH BEBAS VIRUS ATAU KOMPONEN BERBAHAYA LAIN ATAU BIBLE.IS ITU ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI BIBLE.IS AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU DIHARAPKAN.


FCBH DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA WARANTI DALAM APA PUN JENIS, SAMA ADA TERSURAT ATAU TERSIRAT, BERKANUN ATAU SEBALIKNYA, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA MANA-MANA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, BUKAN PELANGGARAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU.


DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG WARANTI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.


Had Liabiliti


FCBH, PEMBAWA LESEN, PENYEDIA PERKHIDMATAN ATAU MANA-MANA PEKERJA, EJEN, PEGAWAI ATAU PENGARAH MEREKA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG JENIS KEROSAKAN, DI BAWAH MANA-MANA TEORI UNDANG-UNDANG, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN ANDA. BIBLE.IS, MANA-MANA LAMAN WEB YANG DIPAUTKAN DENGANNYA, MANA-MANA KANDUNGAN YANG DITAWARKAN PADA ATAU MELALUI BIBLE.IS ATAU LAMAN WEB LAIN SEPERTI ATAU SEBARANG PERKHIDMATAN ATAU ITEM YANG DIPEROLEHI MELALUI BIBLE.IS, TERMASUK MANA-MANA LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN KHAS, SAMPINGAN KHAS, INTERNAL TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KECEDERAAN DIRI, KESAKITAN DAN PENDERITAAN, KEGURUAN EMOSI, KEHILANGAN PENDAPATAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN ATAU SIMPANAN YANG DIJANGKA, KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEHILANGAN MUHIBAH, KEHILANGAN DATA DAN SAMA ADA DISEBABKAN OLEH PENYELESAIAN ), PELANGGARAN KONTRAK ATAU SEBAIKNYA, WALAUPUN DAPAT DIRAMALKAN.


DI ATAS TIDAK MENJEJASKAN SEBARANG LIABILITI YANG TIDAK BOLEH DIKECUALIKAN ATAU TERHAD DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN.


Ganti rugi


Anda bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan tidak memudaratkan FCBH, ahli gabungannya, pemberi lesen dan penyedia perkhidmatan, serta pegawai, pengarah, pekerja, kontraktor, ejen, pemberi lesen, pembekal, pengganti dan penerima serahhaknya serta terhadap sebarang tuntutan, liabiliti, ganti rugi. , penghakiman, anugerah, kerugian, kos, perbelanjaan atau yuran (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap Terma ini atau penggunaan Bible.is anda, sebarang penggunaan Kandungan, perkhidmatan dan produk selain secara nyata dibenarkan dalam Terma ini atau penggunaan anda terhadap sebarang maklumat yang diperoleh daripada Bible.is.


Undang-undang dan Bidang Kuasa yang Mentadbir


Semua perkara, pertikaian atau tuntutan yang berkaitan dengan Bible.is dan Terma ini (termasuk pertikaian atau tuntutan bukan kontrak), akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang dalaman Negeri New Mexico tanpa memberi kesan kepada sebarang pilihan atau konflik peruntukan undang-undang atau peraturan. Sebarang saman undang-undang, tindakan atau prosiding yang timbul daripada, atau berkaitan dengan, Terma atau Bible.is ini hendaklah dimulakan secara eksklusif di mahkamah persekutuan Amerika Syarikat atau mahkamah Negeri New Mexico dalam setiap kes yang terletak di Albuquerque, Bernalillo Daerah, New Mexico. Dengan bersetuju dengan Terma ini dan menggunakan Bible.is, anda mengetepikan sebarang dan semua bantahan terhadap pelaksanaan bidang kuasa ke atas anda oleh mahkamah tersebut dan tempat di mahkamah tersebut.

Penepian dan Kebolehpisahan


FCBH hanya boleh mengetepikan haknya di bawah Terma ini secara bertulis. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap oleh mahkamah atau tribunal lain yang mempunyai bidang kuasa berwibawa sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang atau tidak boleh dikuatkuasakan atas apa-apa sebab, peruntukan tersebut akan dihapuskan atau dihadkan pada tahap minimum supaya peruntukan selebihnya Syarat ini akan diteruskan dalam kekuatan dan kesan penuh.


Keseluruhan perjanjian


Terma ini dan Polisi Privasi kami membentuk perjanjian tunggal dan keseluruhan antara anda dan FCBH berkenaan dengan Bible.is dan menggantikan semua pemahaman, perjanjian, representasi dan waranti terdahulu dan bersamaan, secara bertulis dan lisan, berkenaan dengan Bible.is.