Gebruiksvoorwaarden


Laatst gewijzigd: 1 januari 2019


Beschrijving van diensten en acceptatie van gebruiksvoorwaarden


Welkom op de website www.bible.is (de "Site") die wordt beheerd door Hosanna/Faith Comes By Hearing ("FCBH", "wij" of "ons"). De diensten die op de Site worden aangeboden, omvatten bijbelse inhoud en gerelateerd referentiemateriaal, en alle andere functies, inhoud of toepassingen die van tijd tot tijd door FCBH worden aangeboden in verband met de Site (gezamenlijk de "Diensten").


Door de Site en/of een mobiele applicatie (samen “Bible.is”) te bezoeken of de Diensten te gebruiken, hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker, aanvaardt u en stemt u in met deze Voorwaarden, inclusief eventuele toekomstige wijzigingen, en houdt u zich aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften.


Lees deze overeenkomst en het privacybeleid aandachtig door. Alle informatie die door FCBH op of via Bible.is wordt verzameld, is onderworpen aan ons privacybeleid. Door de Site te bezoeken of de Diensten te gebruiken, stemt u in met alle acties die door FCBH worden ondernomen met betrekking tot uw informatie in overeenstemming met het Privacybeleid.


FCBH kan deze voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de site worden geplaatst. Als u de Site of de Services na een dergelijke wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat u akkoord gaat met en akkoord gaat met de voorwaarden zoals gewijzigd.


FCBH behoudt zich het recht voor om het aanbieden van Bible.is of enig onderdeel, gedeelte of functionaliteit zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. FCBH is niet aansprakelijk als om welke reden dan ook alle of een deel van Bible.is op enig moment niet beschikbaar is.


Intellectuele eigendomsrechten


Bible.is en de inhoud, kenmerken en functionaliteit (inclusief, maar niet beperkt tot, software, tekst, afbeeldingen, audio, video's en het ontwerp, de selectie en de indeling daarvan) (gezamenlijk de "Inhoud"), zijn eigendom van FCBH, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten op het gebied van auteursrecht, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere wetten op intellectueel eigendom of eigendomsrechten.


De namen en logo's van Bible.is en FCBH, alle gerelateerde namen, logo's, product- en dienstnamen, ontwerpen en slogans zijn handelsmerken en/of copyrights van FCBH. Alle andere namen, logo's, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans op Bible.is zijn de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.


Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk aan u verleend door FCBH, worden geen rechten (hetzij door implicatie, uitsluiting of anderszins) in of op de Inhoud aan u verleend. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend, zijn voorbehouden aan FCBH.


Toegestaan gebruik


FCBH staat u toe om Bible.is te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Behalve zoals bepaald in deze Voorwaarden, mag u geen Inhoud kopiëren, downloaden, streamen, vastleggen, reproduceren, dupliceren, archiveren, uploaden, wijzigen, vertalen, publiceren, uitzenden, verzenden, opnieuw verzenden, distribueren, uitvoeren, weergeven, verkopen of anderszins gebruiken. die op de Site verschijnen.


Afhankelijk van uw strikte naleving van deze Voorwaarden, kunt u:


Gebruik de Bible.is Services om de Inhoud te downloaden, lezen, luisteren of bekijken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, uitsluitend in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde functionaliteit;

Gebruik de diensten om persoonlijke notities te maken of deel te nemen aan de Bible.is-gemeenschapsgebieden.

Je zal niet:


gebruik Bible.is op een manier die in strijd is met federale, staats-, lokale of internationale wet- of regelgeving;

de rechten van anderen schenden, waaronder patenten, handelsmerken, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, privacy, publiciteit of andere eigendomsrechten;

iets dat onwettig is posten, uploaden of anderszins verzenden of linken naar Inhoud; dreigend; schadelijk; beledigend; hatelijk; discriminerend; pornografisch of inclusief naaktheid; obsceen; vulgair; offensief; intimiderend; overdreven gewelddadig; onrechtmatig; lasterlijk; lasterlijk; vals of misleidend; of inbreuk maken op andermans octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, contract, privacy, publiciteit of andere rechten;

een andere persoon lastigvallen of schaden;

een minderjarige uitbuiten of in gevaar brengen;

zich voordoen of proberen te doen voor een persoon of entiteit;

Bible.is uitschakelen, overbelasten, beschadigen of aantasten of het gebruik van een ander belemmeren;

een virus, Trojaans paard, worm, logische bom of ander materiaal introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is;

proberen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot, te interfereren met, schade toe te brengen aan of te verstoren met delen van Bible.is of een server, computer of database die is verbonden met Bible.is;

Bijbel.is aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval;

zich inlaten met enig ander gedrag dat, zoals bepaald door FCBH, FCBH of gebruikers van Bible.is kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid;

anderszins proberen de juiste werking van Bible.is te verstoren; of

anderen proberen, faciliteren of aanmoedigen om een van de voorgaande handelingen te doen.

Uw afhankelijkheid van informatie en vertalingen


De informatie gepresenteerd op of via Bible.is wordt uitsluitend ter beschikking gesteld voor algemene informatiedoeleinden. FCBH geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is strikt op eigen risico. Bijbelvertalingen gevonden op Bible.is worden geleverd door de licentiegevers van FCBH en FCBH vertegenwoordigt of garandeert niet de nauwkeurigheid van die vertalingen.


Links van derden


De Services kunnen links bevatten naar andere sites en pop-ups en soortgelijke bronnen die door derden worden aangeboden. Deze links en bronnen zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. FCBH heeft geen controle over de inhoud van die sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. Wanneer u dergelijke links en bronnen gebruikt, doet u dit op eigen risico en met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden voor dergelijke websites. FCBH is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u of een derde partij voor de inhoud of juistheid van materiaal dat door derden wordt geleverd. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring of goedkeuring door FCBH van de service die door de derde partij wordt geleverd.


Afwijzing van garanties


UW GEBRUIK VAN BIBLE.IS, DE INHOUD EN ENIGE FUNCTIONALITEIT, DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA BIBLE.IS IS OP EIGEN RISICO, DIE ALLEMAAL WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES SOORT, EXPLICIET OF IMPLICIET. NOCH FCBH NOCH ENIGE PERSOON DIE MET FCBH IS GEASSOCIEERD GEEFT ENIGE GARANTIE OF VERKLARING MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, KWALITEIT, NAUWKEURIGHEID OF BESCHIKBAARHEID VAN BIBLE.IS. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, VERKLAART OF GARANDEERT FCBH, NOCH IEDEREEN DIE MET FCBH IS GEassocieerd, DAT BIBLE.IS OF ENIGE FUNCTIONELE INHOUD OF DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA BIJBEL. WORD GECORRIGEERD, DAT BIBLE.IS OF DE SERVER DIE HET BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DAT BIBLE.IS OF ENIGE DIENSTEN OF ITEMS DIE VIA BIBLE.IS VERKREGEN WORDEN ANDERS ZAL VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN OF VERWACHTINGEN.


FCBH WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.


HET VOORGAANDE IS NIET INVLOED OP GARANTIES DIE NIET UITGESLOTEN OF BEPERKT KUNNEN WORDEN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.


Beperking van aansprakelijkheid


IN GEEN GEVAL ZAL FCBH, HAAR LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS OF EEN VAN HUN WERKNEMERS, AGENTEN, OFFICIERS OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SCHADE VAN ENIGE SOORT, ONDER ENIGE WETTELIJKE THEORIE, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONVERMOGEN BIBLE.IS, ALLE WEBSITES DIE ER AAN GEKOPPELD ZIJN, ALLE INHOUD AANGEBODEN OP OF VIA BIBLE.IS OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF DIENSTEN OF ITEMS VERKREGEN VIA BIBLE.IS, MET INBEGRIP VAN ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLG MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL NOOD, INKOMSTENVERLIES, WINSTVERLIES, ZAKENVERLIES OF VERWACHTE BESPARINGEN, GEBRUIKSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN DATA, EN DOOR ), CONTRACTSCHRIJDING OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN TE VOORZIEN.


HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP ENIGE AANSPRAKELIJKHEID DIE NIET ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT.


vrijwaring


U stemt ermee in FCBH, haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en dienstverleners, en haar en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, contractanten, agenten, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade , vonnissen, onderscheidingen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Voorwaarden of uw gebruik van Bible.is, elk gebruik van Inhoud, diensten en producten anders dan uitdrukkelijk geautoriseerd in deze Voorwaarden of uw gebruik van informatie verkregen van Bible.is.


Toepasselijk recht en jurisdictie


Alle zaken, geschillen of claims met betrekking tot Bible.is en deze Voorwaarden (inclusief niet-contractuele geschillen of claims), worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van de staat New Mexico zonder gevolg te geven aan enige keuze of conflict van een wettelijke bepaling of regel. Elke rechtszaak, actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of Bible.is zal uitsluitend worden ingesteld bij de federale rechtbanken van de Verenigde Staten of de rechtbanken van de staat New Mexico, in elk geval gevestigd in Albuquerque, Bernalillo Provincie, Nieuw-Mexico. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden en Bible.is te gebruiken, doet u afstand van alle bezwaren tegen de uitoefening van jurisdictie over u door dergelijke rechtbanken en tegen de plaats in dergelijke rechtbanken.

Ontheffing en scheidbaarheid


FCBH kan alleen schriftelijk afstand doen van haar rechten onder deze Voorwaarden. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geëlimineerd of tot een minimum worden beperkt, zodat de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven in volle kracht en effect.


Volledige overeenkomst


Deze voorwaarden en ons privacybeleid vormen de enige en volledige overeenkomst tussen u en FCBH met betrekking tot Bible.is en vervangen alle eerdere en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot Bible.is.