Villkor


Senast ändrad: 1 januari 2019


Beskrivning av tjänster och godkännande av användarvillkor


Välkommen till webbplatsen www.bible.is (“Sajten”) som drivs av Hosanna/Faith Comes By Hearing (“FCBH”, “vi” eller “oss”). Tjänsterna som tillhandahålls på webbplatsen inkluderar bibelinnehåll och relaterat referensmaterial, och alla andra funktioner, innehåll eller applikationer som erbjuds från tid till annan av FCBH i samband med webbplatsen (sammantaget "Tjänsterna").


Genom att besöka webbplatsen och/eller någon mobilapplikation (tillsammans “Bible.is”) eller använda tjänsterna, oavsett om du är gäst eller registrerad användare, accepterar och samtycker du till dessa villkor, inklusive eventuella framtida ändringar, och att följa alla tillämpliga lagar, regler och förordningar.


Vänligen läs igenom detta avtal, samt integritetspolicyn noggrant. All information som samlas in av FCBH på eller via Bible.is omfattas av vår integritetspolicy. Genom att besöka webbplatsen eller använda tjänsterna samtycker du till alla åtgärder som vidtas av FCBH med avseende på din information i enlighet med integritetspolicyn.


FCBH kan ändra dessa villkor från tid till annan, efter eget gottfinnande. Alla ändringar träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen eller tjänsterna efter en sådan ändring utgör ditt godkännande och samtycke till villkoren som ändras.


FCBH förbehåller sig rätten att ändra eller sluta erbjuda Bible.is eller någon del, del eller funktionalitet utan föregående meddelande. FCBH kommer inte att hållas ansvarigt om hela eller delar av Bible.is av någon anledning inte är tillgängligt när som helst.


Immateriella rättigheter


Bible.is och dess innehåll, funktioner och funktionalitet (inklusive, men inte begränsat till, programvara, text, bilder, ljud, videor och design, urval och arrangemang av desamma) (sammantaget "Innehållet") ägs av FCBH, dess licensgivare eller andra leverantörer av sådant material och är skyddade av USA och internationella lagar om upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter och andra immateriella rättigheter eller äganderättslagar.


Namnen och logotyperna för Bible.is och FCBH, alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, design och slogans är varumärken och/eller upphovsrätt som tillhör FCBH. Alla andra namn, logotyper, produkt- och tjänstnamn, design och slogans på Bible.is är varumärken som tillhör sina respektive ägare.


Förutom vad som uttryckligen anges i dessa villkor eller på annat sätt uttryckligen beviljats dig skriftligen av FCBH, tillerkänns inga rättigheter (varken genom underförstått, estoppel eller på annat sätt) till eller till innehållet till dig. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig är reserverade av FCBH.


Tillåten användning


FCBH tillåter dig att använda Bible.is i enlighet med dessa villkor för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Förutom vad som anges i dessa villkor får du inte kopiera, ladda ner, strömma, fånga, reproducera, duplicera, arkivera, ladda upp, modifiera, översätta, publicera, sända, överföra, återsända, distribuera, framföra, visa, sälja eller på annat sätt använda något innehåll visas på webbplatsen.


Under förutsättning att du strikt följer dessa villkor kan du:


Använd Bible.is-tjänsterna för att ladda ner, läsa, lyssna eller se innehållet för personligt, icke-kommersiellt bruk, endast i enlighet med dess fördefinierade funktionalitet;

Använd tjänsterna för att göra personliga anteckningar eller delta i Bible.is samhällsområden.

Du kommer inte:


Använd Bible.is på något sätt som bryter mot någon federal, statlig, lokal eller internationell lag eller förordning;

kränka andras rättigheter inklusive patent, varumärke, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt, integritet, publicitet eller andra äganderätter;

lägga upp, ladda upp eller på annat sätt överföra eller länka till innehåll allt som är olagligt; hotfull; skadlig; kränkande; förhatlig; diskriminerande; pornografisk eller inkluderar nakenhet; obscen; vulgär; offensiv; trakasserande; överdrivet våldsam; skadeståndsskyldig; ärekränkande; ärekränkande; falska eller vilseledande; eller inkräktar på annans patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, kontrakt, integritet, publicitet eller andra rättigheter;

trakassera eller skada en annan person;

utnyttja eller utsätta en minderårig i fara;

utge sig för eller försöka utge sig för någon person eller enhet;

inaktivera, överbelasta, skada eller försämra Bible.is eller störa annans användning;

introducera virus, trojansk häst, mask, logisk bomb eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt;

försök att få obehörig åtkomst till, störa, skada eller störa någon del av Bible.is eller någon server, dator eller databas som är ansluten till Bible.is;

attackera Bible.is via en denial-of-service attack eller en distribuerad denial-of-service attack;

engagera sig i något annat beteende som, enligt FCBH, kan skada FCBH eller användare av Bible.is eller utsätta dem för ansvar;

annars försök att störa Bible.is korrekta funktion; eller

försöka, underlätta eller uppmuntra andra att göra någon av de föregående handlingarna.

Ditt beroende av information och översättningar


Informationen som presenteras på eller genom Bible.is görs tillgänglig enbart i allmänna informationssyfte. FCBH garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av någon av denna information. Allt du litar på sådan information sker helt på din egen risk. Bibelöversättningar som finns på Bible.is tillhandahålls av licensgivarna för FCBH och FCBH representerar eller garanterar inte riktigheten av dessa översättningar.


Tredjepartslänkar


Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser och popup-fönster och liknande resurser som tillhandahålls av tredje part. Dessa länkar och resurser tillhandahålls endast för din bekvämlighet. FCBH har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser, och tar inget ansvar för dem eller för någon förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. När du använder sådana länkar och resurser gör du det på egen risk och under förutsättning av villkoren för användning av sådana webbplatser. FCBH är inte ansvarigt eller ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för innehållet eller riktigheten i något material som tillhandahålls av tredje part. Inkluderandet av någon länk innebär inte att FCBH godkänner eller godkänner den tjänst som tillhandahålls av tredje part.


Friskrivning från garantier


DIN ANVÄNDNING AV BIBLE.IS, DESS INNEHÅLL OCH NÅGON FUNKTIONALITET, TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM BIBLE.IS ÄR PÅ DIN EGEN RISK, SOM ALLA TILLHANDAHÅLLS I "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "SOM TILLGÄNGLIGT" UNDER NÅGON GRUND, SNART, ANTINGEN UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDET. VARKEN FCBH ELLER NÅGON PERSON SOM ASCIERAS MED FCBH GER NÅGON GARANTI ELLER REPRESSENTATION MED REPETERANDE TILL FULLSTÄNDIGHET, SÄKERHET, PÅLITLIGHET, KVALITET, NOGGRANNHET ELLER TILLGÄNGLIGHET AV BIBLE.IS. UTAN ATT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE, VARKEN FCBH, ELLER NÅGON SOM ÄR SAMMANSLUTAD MED FCBH, REPRENTERAR ELLER GARANTIERAR ATT BIBLE.IS ELLER NÅGOT FUNKTIONELLT INNEHÅLL ELLER NÅGRA TJÄNSTER ELLER FÖRSIKTIGHETER SOM ERHÅLLS GENOM ÄR BIBLE. KORRIGERAS, ATT BIBLE.IS ELLER SERVERN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT BIBLE.IS ELLER NÅGON TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM BIBLE.IS OCH ANDRA TILLSTÅND KOMMER DIG.


FCBH FRÅSÄGER HÄRMED ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTÄLLDA ELLER ANNAT SÄTT, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSADE TILL NÅGRA GARANTIER OM SÄLJBARHET, ICKE-INTRÄDE OCH LÄMPLIGHET FÖR DEL.


Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGRA GARANTIER SOM INTE KAN EXKLUDERAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.


Ansvarsbegränsning


UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER FCBH, DESS LICENSGIVARE, TJÄNSTELEVERANTÖRER ELLER NÅGON AV DERAS ANSTÄLLDA, AGENTER, Tjänstemän ELLER DIREKTÖRER ANSVARIGA FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, ENLIGT NÅGON JURIDISK TEORI, SOM UPPSTÅR UTAN DIN ELLER I NÅGON MED OSS. BIBLE.IS, EVENTUELLA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKAD TILL DEN, EVENTUELLT INNEHÅLL SOM ERBJUDS PÅ ELLER GENOM BIBLE.IS ELLER SÅDANA ANDRA WEBBPLATSER ELLER NÅGON TJÄNSTER ELLER FÖREMÅL SOM ERHÅLLS GENOM BIBLE.IS, INKLUSIVE EVENTUELLA DIREKT, INDIREKT, INDIREKT, INDIREKT, INDIREKT, SPECIALT, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PERSONSKADA, SMÄRTA OCH LIDEN, KÄNSLIGA NÖD, FÖRLUST AV INTÄKTER, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV VERKSAMHET ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, FÖRLUST AV GOODWILL, FÖRLUST, OCH FÖRLUTADE ), KONTRAKTSBROTT ELLER ANNAT SÄTT, ÄVEN OM DET ÄR FÖRUTSÅBART.


Ovanstående PÅVERKAR INTE NÅGOT ANSVAR SOM INTE KAN UNDANTAGAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.


Skadeersättning


Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oskadliggöra FCBH, dess dotterbolag, licensgivare och tjänsteleverantörer, och dess och deras respektive tjänstemän, direktörer, anställda, entreprenörer, agenter, licensgivare, leverantörer, efterträdare och överlåtare från och mot alla anspråk, ansvar, skadestånd , domar, utmärkelser, förluster, kostnader, utgifter eller arvoden (inklusive rimliga advokatarvoden) som härrör från eller relaterade till ditt brott mot dessa villkor eller din användning av Bible.is, all användning av innehåll, tjänster och produkter annat än vad som uttryckligen uttryckligen godkänd i dessa villkor eller din användning av all information som erhållits från Bible.is.


Gällande lag och jurisdiktion


Alla frågor, tvister eller anspråk relaterade till Bible.is och dessa villkor (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk), ska styras av och tolkas i enlighet med de interna lagarna i staten New Mexico utan att ge verkan åt något val eller konflikt av lagbestämmelse eller regel. Alla rättsliga mål, åtgärder eller förfaranden som uppstår ur, eller relaterade till, dessa villkor eller Bible.is ska väckas exklusivt av de federala domstolarna i USA eller domstolarna i staten New Mexico i varje fall i Albuquerque, Bernalillo County, New Mexico. Genom att godkänna dessa villkor och använda Bible.is avsäger du dig alla invändningar mot utövandet av jurisdiktion över dig av sådana domstolar och mot plats i sådana domstolar

Avstående och avskiljbarhet


FCBH kan endast skriftligen avsäga sig sina rättigheter enligt dessa Villkor. Om någon bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan domstol med behörig jurisdiktion anses vara ogiltig, olaglig eller omöjlig att verkställa av någon anledning, ska denna bestämmelse elimineras eller begränsas till minsta möjliga utsträckning så att de återstående bestämmelserna i dessa villkor kommer att fortsätta i full kraft och effekt.


Hela överenskommelsen


Dessa villkor och vår integritetspolicy utgör det enda och fullständiga avtalet mellan dig och FCBH med avseende på Bible.is och ersätter alla tidigare och samtidiga överenskommelser, avtal, representationer och garantier, både skriftliga och muntliga, med avseende på Bible.is.