เลือกภาษาที่แสดงของคุณ
เปลี่ยนภาษาที่ใช้ในปุ่มเมนูและการเตือนของแอพ สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาษาของข้อความหรือเสียงในพระคัมภีร์