Theo mặc định, danh sách phát do bạn tạo sẽ vẫn ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, một khi bạn chia sẻ với người khác, danh sách phát đó sẽ được người khác xem. Ngoài ra, họ sẽ được cung cấp khả năng:

  • Theo dõi

  • Chơi

  • Đăng lại

  • Thay đổi Kinh thánh / Ngôn ngữ

Lưu ý: Yêu cầu người dùng lưu một bản sao mới của danh sách phát. Điều này sẽ không điều chỉnh bản gốc của bạn.