Một kế hoạch Kinh Thánh là chính xác như nó nghe. Thay vì chuyển từ chương ngẫu nhiên sang chương ngẫu nhiên, chúng tôi đã tạo ra một phương pháp để xác định những gì bạn sẽ nghe hoặc xem tiếp theo.


Các kế hoạch, như danh sách phát, có thể được tạo thành từ các câu thơ, chương đầy đủ và cảnh Gospel Films. Bạn có thể tự tạo hoặc thưởng thức các Gói nổi bật được tạo bởi Bible.is.


Các tính năng đáng chú ý khác mà bạn có thể thực hiện với Gói:

  • Đặt lời nhắc hàng ngày cho chính bạn

  • Lưu vào Thư viện của bạn để dễ dàng truy cập sau

  • Thay đổi các phiên bản Kinh Thánh (bao gồm cả ngôn ngữ)

  • Chia sẻ với những người khác để tham dự kế hoạch cùng nhau