Chọn ngôn ngữ hiển thị của bạn
Thay đổi ngôn ngữ được sử dụng trong các nút, menu và cảnh báo của ứng dụng. Điều này không ảnh hưởng đến ngôn ngữ của văn bản hoặc âm thanh Kinh Thánh.