Tài khoản của tôi


Tài khoản


Đặt lại mật khẩu


Điều này cho phép bạn đặt lại mật khẩu của bạn.


  1. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hiện tại của bạn.


  2. Nếu bạn không thể nhớ, xin vui lòng chọn FORGOT PASSWORD? Lựa chọn.


  3. Một email sẽ được gửi đến email trong hồ sơ với hướng dẫn về cách đặt lại mật khẩu hiện tại của bạn.