Bạn đã bao giờ muốn nghe các Kế hoạch hoặc Kế hoạch Nổi bật do Bạn tạo bằng một ngôn ngữ khác hoặc bản dịch Kinh thánh chưa? Đây là cách để làm điều đó!


Thay đổi các phiên bản Kinh Thánh hoặc Ngôn ngữ cho Kế hoạch bằng âm thanh song song, rất đơn giản và có thể thực hiện được bằng cách làm theo các bước sau:


Thay đổi Kinh thánh hoặc ngôn ngữ cho các kế hoạch nổi bật


Bước 1


Từ Khám phá, nhấn vào "Xem tất cả" bên cạnh Các gói nổi bật để xem tất cả các gói có sẵn


Bước 2


Nhấn vào một Kế hoạch và chọn "Thay đổi Kinh thánh hoặc Ngôn ngữ"


Bước 3


Trong thanh Tìm kiếm, hãy nhập một ngôn ngữ, sau đó chọn Kinh thánh mà bạn muốn nghe trong Kế hoạch Nổi bật trong


Bước 4


Chọn Lưu và nhấn vào Nút Phát để bắt đầu nghe bằng ngôn ngữ yêu thích của bạn hoặc phiên bản Kinh thánh


Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần phải đăng nhập để Lưu kế hoạch và các thay đổi được thực hiện