Chia sẻ với một nguồn bên ngoài chẳng hạn như Nền tảng truyền thông xã hội, Ghi chú hoặc tạo nghiên cứu Kinh thánh của riêng bạn dễ dàng như làm theo các bước dưới đây:


1. Nhấn vào (các) câu bạn muốn sao chép và chia sẻ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách gõ nhẹ và gạch chân (các) câu thơ


2. Chọn tùy chọn Chia sẻ


3. Chọn Sao chép để sao chép văn bản đã chọn


4. Chọn một nguồn để sao chép vào (Truyền thông xã hội, ứng dụng Ghi chú, Tin nhắn văn bản ... vv.) Và dán.