Danh sách phát trên Bible.is - Bộ sưu tập nội dung Kinh thánh, bao gồm các câu và chương. Bạn có thể tạo riêng hoặc thưởng thức Danh sách phát nổi bật do Bible.is tạo.


Các tính năng khác bạn có thể thực hiện với Danh sách phát:

  •     Lưu vào thư viện của bạn

  •     Thay đổi phiên bản Kinh Thánh

  •     Chia sẻ với người khác

  •     Thêm vào kế hoạch