Quay lại trong Truy cập nhanh chóng và dễ dàng, trên trang khám phá, để tiếp tục tương tác với nội dung đã phát trước đó.


Chỉ cần nhấn vào biểu tượng khám phá để tìm tính năng này và nhấn vào bất kỳ trang nào trong sáu trang đã xem trước đó!

Xin lưu ý, đăng xuất và quay lại ứng dụng sẽ xóa nội dung quay lại