Theo mặc định, các gói được tạo bởi bạn sẽ vẫn ở chế độ riêng tư. Tuy nhiên, một khi bạn chia sẻ với người khác, kế hoạch đó sẽ được người khác xem được. Ngoài ra, họ sẽ được cung cấp khả năng:


  • Bắt đầu

  • Đăng lại

  • Thay đổi Kinh thánh / Ngôn ngữ

Lưu ý: Yêu cầu người dùng lưu một bản sao mới của danh sách phát. Điều này sẽ không điều chỉnh bản gốc của bạn.