1. Từ khám phá (trang chính), chọn Kinh thánh, Sách và chương2. Từ chế độ xem chương, chạm vào ba đường ngang ở dưới cùng bên trái của trang3. Từ trang Cài đặt, cuộn xuống Tùy chọn văn bản và chỉ cần trượt chấm đỏ từ chữ A nhỏ hơn sang chữ A lớn hơn cho đến khi tìm thấy cỡ chữ mong muốn