Hệ thống và cài đặt

Đăng nhập hoặc đăng ký
Tài khoản của tôi  Đăng nhập hoặc đăng ký Bạn có thể tạo danh sách phát, kế hoạch, ghi chú, đánh dấu và đánh dấu và tải xuống nội dung để sử dụng ng...
Wed, 8 Tháng 1, 2020 tại 1:16 CH
Đặt lại mật khẩu
Tài khoản của tôi Tài khoản Đặt lại mật khẩu Điều này cho phép bạn đặt lại mật khẩu của bạn.   1. Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu hiện tại củ...
Wed, 8 Tháng 1, 2020 tại 1:45 CH
Google và Facebook
Tài khoản của tôi Google / Facebook Bằng cách chọn các tùy chọn này, cho phép ứng dụng và Google và / hoặc Facebook chia sẻ thông tin về...
Wed, 8 Tháng 1, 2020 tại 2:04 CH
Ngôn ngữ hiển thị
Chọn ngôn ngữ hiển thị của bạn Thay đổi ngôn ngữ được sử dụng trong các nút, menu và cảnh báo của ứng dụng. Điều này không ảnh hưởng đến ngôn ngữ ...
Wed, 8 Tháng 1, 2020 tại 2:45 CH
Cho phép thông báo
Tài khoản của tôi Cài đặt Cho phép thông báo Bật cài đặt này cho phép bạn nhận thông báo về Bib.is.
Wed, 8 Tháng 1, 2020 tại 3:01 CH
Thay đổi e-mail
Có thể thực hiện thay đổi email đăng nhập bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới 1. Từ Tài khoản của tôi, nhấn Chỉnh sửa tài khoản. 2. Tro...
Wed, 19 Tháng 2, 2020 tại 11:29 SA