Επιλέξτε τη γλώσσα εμφάνισης
Αλλάξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στα κουμπιά, τα μενού και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής. Αυτό δεν επηρεάζει τη γλώσσα του κειμένου ή του ήχου της Αγίας Γραφής.